ಕರಾವಳಿ

NewsBites ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ

NewsBites ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನಪರ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಸತ್ಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.


ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ, NewsBites ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ.. -ಗಾಯತ್ರಿ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!